NYHET

Arkitektenes visualisering av Fornebuporten stasjon på Fornebubanen
Arkitektenes visualisering av Fornebuporten stasjon på Fornebubanen

Fornebubanen mangler vogner

Oslo og Viken er blitt enige om å bruke over 20 milliarder kroner til bygging av ny T-bane til Fornebu, men har ikke penger igjen til å kjøpe nok vogner. Konsekvensen vil bli flere forsinkelser og haltende vedlikehold på hele byens T-banenett.

Publisert Sist oppdatert

I februar behandlet bystyret i Oslo spørsmålet om hvor mange nye T-banevogner som skal kjøpes inn til drift av den nyeFornebubanen. Det faglige grunnlaget for denne beslutningen er flere utredninger fra kommunens kollektivselskaper, som har sett på hvordan drift av den nye T-banelinjen vil påvirke kollektivtilbudet i Oslo. I konseptvalgutredningen fra Ruter fra 2018 forklarer kollektivselskapet at drift av Fornebubanen vil medføre lavere frekvens på eksisterende T-banelinjer i Oslo med mindre man går til innkjøp av flere vogner.

«Nullalternativet er en videreføring av dagens vognflåte. I alternativet er det lagt til grunn økt utnyttelse av dagens vognpark fra 2025 for å kunne drifte Fornebubanen. Alternativet medfører at eksisterende tilbud på dagens grenbaner reduseres. Dette for at det skal være mulig å holde Fornebubanen i drift», skriver Ruter.

I forlengelsen av denne analysen har fagmiljøene endt opp med en anbefalt anskaffelse på 29 nye trevognsett til drift av ny T-bane til Fornebu.

Kjøper færre enn det anbefalte antallet vogner

Men i bystyrets behandling av dette spørsmålet i februar ble det likevel lagt frem en anbefaling om å gå til innkjøp av færre vogner til den nye T-banelinjen enn anbefalingen fra fagmiljøene. Begrunnelsen for dette er at avsetningen til finansiering av nye vogner i Oslopakke 3, som er Oslo og Vikens finansieringsmekanisme for nye samferdselstiltak, ikke strekker til for å finansiere innkjøp av mer enn 20 nye vognsett.

Byrådet anbefalte derfor å fatte beslutning om bare 20 nye vogner, men med mulighet til å utvide anskaffelsen til det anbefalte antallet på 29 nye vogner i påvente av reforhandlingen av Oslopakke 3-avtalen som nylig konkluderte. I den reforhandlede avtalen har politikerne i Oslo og Viken satt av pengene til å bygge den nye Fornebubanen, men de har ikke satt av midlene til å utvide antallet vogner i henhold til anbefalingen om 29 nye vognsett.

For få vogner gir flere forsinkelser

I et notat fra Sporveien, som følger med saken, fremvises flere negative konsekvenser av å drifte Fornebubanen med bare 20, kontra det anbefalte antallet på 29 vognsett.

Sporveien skriver at «alternativet innebærer økt risiko» og at det ikke åpner for «tilbudsstyrking i øst utover det som er absolutt nødvendig for å kjøre på Fornebubanen i en integrert rutemodell».

Konsekvensene av dette er ifølge notatet blant annet at rutetilbudet bli utarbeidet med mindre robusthet. Det vil i praksis vil kunne medføre økt forekomst av kortere tog eller innstilte avganger. Med færre vogner i reserve vil man ha høyere risikotoleranse enn den opprinnelige anbefalingen.

Det vil med en så begrenset anskaffelse ikke være satt av «marginer for å kunne håndtere alle større oppgraderingsprosjekter på MX-vognene og de nye vognene uten konsekvenser for rutetilbudet», skriver Sporveien.

På bakgrunn av dette har både Sporveien og Ruter opprettholdt sin anbefaling om innkjøp av 29 vogner. Notatet fra Sporveien fremhever samtidig at det også er «kritisk å komme i gang med anskaffelsen for at nye vogner skal være på plass tidligst mulig etter at Fornebubanen ferdigstilles». Et eventuelt innkjøp av et tilstrekkelig antall vogner kan i potensielt skje gjennom en opsjon dersom finansieringen kommer på plass.

Oslo Venstre: – Meningsløst å investere 30 milliarder uten mange nok vogner

I den nylig reforhandlede Oslopakke 3-avtalen skriver partene at avtalen tar høyde for at ny T-bane til Fornebu bygges. Det er imidlertid lagt inn forbeholdt at det skal fattes en ny investeringsbeslutning for prosjektet i form av en egen sak til bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken nå i juni.

I denne saken ber partene om at det skal legges frem alternativer for mulige kostnadskutt, med vurderinger av nyttetap og potensiale for besparelse. Hvordan det skal være mulig å redusere banens reelle kostnad, når den nåværende avsetningen allerede mangler tilstrekkelig finansiering til vogner fremstår imidlertid som uklart.

I Oslo bystyre er samtidig flere politikere i ferd med å bli mer kritiske til planene for Fornebubanen:

– Det gir ingen mening å bruke over 30 milliarder kroner på Fornebubanen og nytt signalanlegg, som begge deler legger til rette for en stor kapasitetsøkning i t-banenettet, for så å kjøpe så få vogner at vi ikke får tatt den økte kapasiteten i bruk, uttaler samferdelspolitisk talsperson for Venstre, Marit Vea, til Minerva.

Byråd Stav: – Flere vogner kan kjøpes om det bevilges mer penger

Til denne saken har Minerva bedt byråd for Miljø- og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), om å stille til intervju. Dette har byråden ikke ønsket. Minerva har sendt spørsmål på e-post om de beskrevne konsekvensene av å bygge T-bane til Fornebu uten å ha satt av tilstrekkelig finansiering til det anbefalte antallet vognsett. På dette spørsmålet svarer byråd Stav:

– Å øke antallet vogner vil kreve midler fra Oslopakke 3 når vognene leveres og settes i drift. Det er utenfor handlingsprogramperioden for det handlingsprogrammet som nå blir behandlet fra 2023-2026.

– Hvis styringsgruppen og bystyret setter av midler på et senere tidspunkt, kan byrådet utløse opsjonen og bestille 9 ekstra vogner. Det er tid til å vente flere år før opsjonen utløses, og likevel få vognene levert i tide til åpningen av Fornebubanen. .

Powered by Labrador CMS