DEBATT

Norge og Taiwan: en union for demokratiske prinsipper

DEBATT: Ved å styrke forholdet til Taiwan viser Norge at vi ikke bare er passive observatører, men aktive deltakere i den globale kampen for frihet og demokrati.

Publisert

I en tid preget av potensielle trusler fra maktkonsentrasjoner som kaster sitt dystre skjær over den globale horisonten, står Norge ved et avgjørende veiskille. Skal vi trygt ankre oss i det kjente, eller våge å bevege oss mot det som vi vet er moralsk riktig? Dette er spørsmålet som krever vår oppmerksomhet når vi gransker forholdet vårt til Taiwan i lys av den pågående konflikten med Kina.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949, da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan. Kina anser øya som en del av sitt territorium, og FN, Norge, og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett-Kina-prinsippet». Taiwan er et demokrati som deler mange av våre liberale verdier, men står under et sterkt press fra Kina.

En avgjørende likhet blir tydelig når vi sammenligner Putins krig i Ukraina med den komplekse situasjonen rundt en mulig kinesisk invasjon av Taiwan. Å støtte et uavhengig Taiwan utfordrer ikke bare geopolitiske realiteter, men gir også et signal om at vi som nasjon er villige til å håndtere komplekse spørsmål uten nødvendigvis å arbeide for krig.

Taiwan har gjennomgått en bemerkelsesverdig transformasjon fra en autoritær stat til et blomstrende demokrati. Dets mot til å omfavne frihet og selvstyre, gjør Taiwan til en uunnværlig alliert for Norge. Vi, med vår lange historie av demokratiske tradisjoner, bør betrakte Taiwan som mer enn bare en økonomisk partner. Taiwan bør ses som en ideologisk alliert, en partner i kampen for å bevare og fremme demokratiske verdier.

Viktige innenriksspørsmål

Den nåværende geopolitiske virkeligheten, preget av et stadig mer aggressivt Russland ved vår egen dørstokk, gir denne forbindelsen ytterligere relevans. Som Taiwan står vi ansikt til ansikt med en autokratisk nabo og forstår presset og utfordringene dette innebærer.

Dette felles utgangspunktet gir oss en unik mulighet til å bygge dypere forståelse og samarbeid, basert på gjensidig respekt og felles verdier, hvor det er av avgjørende betydning for Norge å velge økonomiske partnere med omhu. Som en global teknologileder representerer Taiwan en gullstandard for Norge.

Samtidig må vi erkjenne realitetene knyttet til Norges begrensede påvirkningskraft alene. Derfor er det essensielt å handle i samklang med andre vestlige land for å styrke støtten til Taiwan. Vi kan bidra til å forme en felles vestlig tilnærming som fokuserer på demokratiske verdier og håndhevelse av internasjonale normer.

Den aktuelle situasjonen i Ukraina viser at selv om den vestlige støtten kan være skjør, har den en betydelig innvirkning. Ved å samarbeide med våre allierte kan Norge spille en konstruktiv rolle i å mobilisere støtte for Taiwan. Dette inkluderer å opprettholde dialog og koordinering med andre vestlige land for å styrke en enhetlig front i forsvar av demokratiske verdier.

En kompleks situasjon

Norge står overfor komplekse utfordringer i utformingen av sin utenrikspolitikk overfor Taiwan. Spesielt gjelder dette for fiskeindustrien, som potensielt kan oppleve negative konsekvenser som følge av eventuelle kinesiske handelstiltak. Til tross for dette komplekse landskapet er det avgjørende at vi tar veloverveide beslutninger. Vi kan ikke stå passive ved sidelinjen og akseptere brudd på menneskerettigheter eller krenkelser av suverene stater fra andre regimer.

Normaliseringsavtalen, spesielt knyttet til «ett-Kina-prinsippet», representerer en tidligere feilvurdering i norsk politikk, der vår suverenitet ble kompromittert. Denne tilnærmingen binder oss til visse prinsipper som begrenser vår evne til å kritisere Kinas handlinger. Vår tidligere skjøre tilnærming til Kina viser en sårbarhet som vi må lære av. En fornyet og prinsippfast støtte til Taiwan kan derfor være nøkkelen til å korrigere tidligere diplomatiske feiltrinn og styrke Norges posisjon i møte med komplekse geopolitiske utfordringer

Økonomisk sikkerhet og verdibasert samarbeid med Taiwan

Et styrket samarbeid med Taiwan vil ikke bare sikre tilgang til nøkkelteknologier, men også bidra til økonomisk sikkerhet for Norge. Dette handler imidlertid ikke bare om økonomiske fordeler. Ved å styrke båndene med Taiwan sender Norge et kraftfullt signal om at vi står fast ved våre verdier.

Norge har ikke råd til å være naive i møte med disse globale utfordringene. Ved å styrke forholdet til Taiwan viser vi at vi aktivt støtter og fremmer demokratiske verdier. Vi viser at vi ikke bare er passive observatører, men aktive deltakere i den globale kampen for frihet og demokrati. Å omfavne Taiwan er mer enn en strategisk manøver; det er et valg som reflekterer hvem vi er som nasjon.

Det er et valg som står i tråd med vår historie, våre verdier, og vår tro på et fritt og demokratisk samfunn.

Powered by Labrador CMS