DEBATT

Fra kvinnedagen 8. mars 2014 i Oslo.
Fra kvinnedagen 8. mars 2014 i Oslo.

Hvor mange uker skal abort være selvbestemt?

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte selvbestemt abort til og med svangerskapsuke 18. Sosialistisk Venstreparti overbød Arbeiderpartiet, og gikk inn for å fjerne nemndene helt. Det vil kunne innebære selvbestemt abort opp til svangerskapsuke 22. Mon tro om de som gikk inn for fri abort uten nemnder, har sett en nyfødt som er abortert i 21. svangerskapsuke? Senabort medfører også risiko for kvinnen.

I abortloven presiseres det at provoserte aborter etter svangerskapsuke 21 ikke skal utføres med mindre fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv. Svangerskapets lengde bestemmes ved å måle fosterets størrelse med ultralyd. Ultralydmålinger av samme foster, utført av ulike leger, kan gi ulik svangerskapslengde. Og fostre med samme størrelse kan ha ulik alder. Helsepersonell kan, etter ultralydmålinger, anta at et foster er 21 uker gammelt, mens det i virkeligheten er 22-23 uker gammelt. Nyfødte som er 23-24 svangerskapsuker uker gamle, kan klare seg fint etter å ha fått god helsehjelp rundt fødselen og i ukene etter.

Et argument for selvbestemt senabort og avvikling av abortnemndene har vært at kvinner ikke blir godt ivaretatt i nemnd. Finnes det i det hele tatt god kunnskap om dette? Kan vi forandre abortloven basert på få enkeltpersoners negative opplevelser i nemnd? Er det mulig å skille mellom et ubehagelig ærend og en ubehagelig nemnd? Hensikten med nemndene er å gi informasjon, lytte til kvinnen og sammen med kvinnen veie hennes liv og interesser opp mot fosterets rett til liv før beslutning om svangerskapsavbrudd tas. Kvinnen har ikke møteplikt i nemnd, og hun kan ta med seg en annen person som støtte. Nemnden består av to leger, en som er spesialist i gynekologi og fødselshjelp og en som er spesialist i allmennmedisin.

En avslått abortbegjæring i primærnemnd blir automatisk anket til en klagenemnd. Det er fritt sykehusvalg i Norge, og kvinner kan søke om abort hvor de vil. Sosialistisk Venstreparti foreslår en medisinsk-psykologisk rådgivingstjeneste for abortsøkende kvinner. Vil en slik rådgivingstjeneste være mer attraktiv enn en nemnd?

Et annet argument for selvbestemt senabort har vært at alle søkere uansett får innvilget abort i nemnd. Det er bare delvis sant. 10-15 prosent av kvinnene som begjærer senabort, tar ikke abort enten fordi begjæringen blir avslått, de trekker begjæringen, eller de møter ikke opp til abortbehandlingen som er innvilget. Kan hende forebygger nemnder aborter hos kvinner som er usikre.

Et tredje argument har vært at selvbestemt senabort ikke vil gi flere senaborter. Det vises til Sverige, som har selvbestemt abort til og med uke 18. Men abortene etter svangerskapsuke 12 utgjorde i Sverige 6,7 prosent av alle svangerskapsavbrudd i 2019. I Norge var andelen 4,4 prosent. Det er også relativt flere senaborter i Sverge, 2441 versus 516 i Norge i 2019.

Det hører også med til debatten at noen kvinner presses av famille eller barnefar til å avslutte svangerskapet. For disse kvinnene kan flere uker med «selvbestemt» abort bidra til ytterligere uker med press.

Powered by Labrador CMS